Міжнародна Співпраця

Апімондія - Загальна інформація

Апімондія - Міжнародна Федерація Бджільницьких Асоціацій - всесвітня організація, метою якої є об'єднання вчених, підприємців та громадських діячів, зайнятих в галузі бджільництва.
Штаб-квартира Федерації знаходиться в Римі. Очолює організацію Президент Апімондії Філіп МакКейб (Philip McCabe) .

Сайт - http://www.apimondia.com/

У 1983 році був створений Міжнародний комітет бджолярських конгресів, яким в 1897 році був організований перший Міжнародний конгрес бджільництва в бельгійській столиці, Брюсселі, під головуванням пана Фернана де Лаліюкса де ла Рокуа (Mr. Fernand de Lalieux de la Rocq) з паном Емілем Касільясом (Mr. Emile Caillas) в якості Генерального секретаря, в співпраці з Міжнародними Виставками (World Fair). Відвідуваність була величезною: 636 учасниками. У той же час була проведена Міжнародна виставка бджільництва в Тервюрені з 339 учасниками виставки з 10 країн Європи.
На сьогодні членами Апімондії є об'єднання пасічників з понад 115 країн світу. Загальна кількість бджолярів, членів світових бджільницьких асоціацій, що входять до складу Апімондії, становить 3 548 863 чоловік. Загальна кількість фахівців, які не є бджолярами, але їх професійна діяльність тісно пов'язана з бджільництвом (вчені, апітерапевти, працівники освіти, трейдери, виробники обладнання, виробники лікарських засобів, виробники ветеринарних препаратів, представники туристичних компаній, представники державних установ та ін.), і які входять до складу Апімондії, становить близько 15% від кількості бджолярів, членів світових бджільницьких асоціацій.
(http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html)
Стратегією Апімондії на сьогоднішній день є створення різних інструментів:

 1. На Генеральній Асамблеї в Буенос-Айресі (Аргентина), у вересені 2011 року, було проголошене положення про створення п'яти нових "регіональних комісій" на додаток до семи існуючих "наукових комісій".
 2. Політика розв’язання  термінових і менш термінових проблем.
 3. Різні Робочі Групи Апімондії (AWGs) з групами учених і технічних фахівців, здатних вирішувати проблеми бджільництва.
 4. Різні цифрові комплекти Апімондії (ADKs), складання PDF-файлів з інформацією про додаткову вартість.
 5. Поліпшення партнерства з ФАО та іншими організаціями ООН (ПНУД, ЮНІДО та ін.):
  • Відновлення технічного партнерства
  • Основна мета - це актуалізація питань бджільництва на порядку денному ООН (формування політики, здійснення зв'язку між державними органами і а так само на рівні НГО «NGOs»)
  • Попереднє узгодження і встановлення зв'язків з технічним відділом ФАО
  • САП (Комітет ФАО по сільському господарству)
  • Виявлення і визначення областей конкурентної переваги
  • Основні спільні заходи на основі вищезгаданого
  • Роль асоціацій-членів
  • Завершення Меморандуму про взаєморозуміння
  • Можливе закріплення наступних Листів Угоди про конкретні ініціативи
  • Телеїжа
  • Теско (Технології для сільського господарства)
 6. Співпраця з регіональними асоціаціями, такими як:
 7. Співпраця з організаціями, такими як:
 • Апіславія
 • AAA (Азіатська асоціація бджільництва)
 • Федерація Бджільництво Балкан
 • ФІЛАПІ (Іберіко-Латино-Америко)
 • НБА «NBA» (Асоціація бджолярів Півночі)
 • «EBPA» (Європейська асоціація професійного Бджолярі)
 • «ACBO» (Асоціація карибських бджільницьких організацій)
 • Союз арабських бджолярів
 • АпіТрейдАфріка
 • Інші.

http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html

Недавні і заплановані Конгреси:
2001 Дурбан, Південна Африка
2003 Любляна, Словенія
2005 Дублін, Ірландія
2007 Мельбурн, Австралія
2009 Монпельє, Франція
2011 Буенос-Айрес, Аргентина
2013 Київ, Україна
2015 Теджон, Південна Корея
2017 Стамбул, Туреччина
2019 Монреаль, Канада.
 


АПИМОНДИЯ - МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ

Апимондия - Международная Федерация Пчеловодческих Ассоциаций — всемирная организация, целью которой является объединение учёных, предпринимателей и общественных деятелей, занятых в отрасли пчеловодства.
Штаб-квартира Федерации находится в Риме. Возглавляет организацию Президент Апимондии–Филип Мак Кэйб (Philip McCabe).

Сайт - http://www.apimondia.com/

В 1983г. был создан Международный комитет пчеловоческих конгрессов  и организован первый Международный конгресс в пчеловодства в бельгийской столице, Брюсселе, под председательством г-на Фернана де Лалиюкса де ла Рокуа (Mr. Fernand de Lalieux de la Rocq) с г-ном Эмилем Касильяса (Mr. Emile Caillas) в качестве Генерального секретаря, в связке с Международными Выставками (World Fair). Посещаемость была огромной, с 636 участниками. В тоже время была проведена Международная выставка пчеловодства в Тервюрене, с 339 участниками выставки из 10 стран Европы.
На сегодня членами Апимондии является объединение пчеловодов из более 115 стран мира.  Общее количество пчеловодов, членов мировых пчеловодческих ассоциаций, входящих в состав Апимондии, составляет 3 548 863 человек.Общее количество специалистов, которые не являются пчеловодами, но их профессиональная деятельность тесно связана с пчеловодством (ученые, апитерапевты, работники образования, трейдеры, производители оборудования, производители лекарственных средств, производители ветеринарных препаратов, представители туристических компаний, представители государственных учреждений и др.), и которые входят в состав Апимондии, составляет около 15% от количества пчеловодов, членов мировых пчеловодческих ассоциаций.
(http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html)
 

Стратегией Апимондии на сегодняшний день является создание различных инструментов:

 1. На Генеральной Ассамблее в Буэнос-Айресе (Аргентина), сентябрь 2011 года,  было проголосовано положение о с создание пяти новых "региональных комиссий" в дополнение к семи существующим "научным комиссиям".
 2. Политика развязания срочных и менее срочных проблем
 3. Различные Рабочие Группы Апимондии (AWGs) с группами из ученых и технических специалистов, способных решать проблемы пчеловодства.
 4. Различные цифровые комплекты Апимондии (ADKs), составление PDF-файлов с информацией о добавочной стоимости.
 5. Улучшение партнерства с ФАО и другими организациями ООН (ПНУД, ЮНИДО и др.):
  • Восстановление технического партнерства
  • Основная цель - это актуализация вопросов пчеловодства на повестке дня ООН ( формирования политики, осуществление связи между государственными органами и а так же на уровне НГО «NGOs»)
  • Предварительное согласование и установление связей с техническим отделом ФАО
  • САП (Комитет ФАО по сельскому хозяйству)
  • Выявление и определение областей конкурентного преимущества
  • Основные совместные мероприятия на основе вышеперечисленного
  • Роль ассоциаций-членов
  • Завершение Меморандума о взаимопонимании
  • Возможное закрепление последующих Писем Соглашения о конкретных инициативах
  • Телепища
  • ТЕСКА (Технологии для сельского хозяйства)
 6. Сотрудничество с региональными ассоциациями, такими как:
  • Апиславия
  • AAA (Азиатская ассоциация пчеловодства)
  • Федерация Пчеловодство Балкан
  • ФИЛАПИ (Иберико-Латино-Америко)
  • НБА «NBA» (Асоциация пчеловодов Севера)
  • «EBPA» (Европейская ассоциация профессионального Пчеловоды)
  • «ACBO» (Ассоциация карибских пчеловодческих организаций)
  • Союз арабских пчеловодов
  • АпиТрейдАфрика
  • Другие.
 7. Сотрудничество с организациями, такими как:
  • КоЛозз «CoLoss» (Потери в колониях - научные сети)
  • ИБРА «IBRA» (Международная ассоциация исследования пчёл)
  • ИНС «IHC» (Международная комиссия по меду)
  • НИПА «HIPA» (Ассоциация импортеров мёда)
  • ФИИДМ «FEEDM» (Европейская федерация упаковщиков и дистрибьюторов меда)
  • Другие


http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html

Недавние и запланированные Конгрессы:
2001 Дурбан, Южная Африка
2003 Любляна, Словения
2005 Дублин, Ирландия
2007 Мельбурн, Австралия
2009 Монпелье, Франция
2011 Буэнос-Айрес, Аргентина
2013 Киев, Украина
2015 Тэджон, Южная Корея
2017 Стамбул, Турция
2019 Монреаль, Канада.


APIMONDIA - INTERNATIONAL FEDERATION OF BEEKEEPERS’ ASSOCIATIONS

Apimondia is the International Federation of Beekeepers’ Associations and other organizations working within the apiculture sector that integrates leading specialists, scientists, businessmen and public figures of beekeeping industry.
The headquarters of the Federation is located  in Rome. The head of the organization is the President of Apimondia - Philip Mc Cabe. Webpage: http://www.apimondia.com/
In 1893 the International Committee of Apicultural Congresses was set up and in 1897 organised the First International Apicultural Congress in the Belgian capital, Brussels, under the presidency of Mr. Fernand de Lalieux de la Rocq with Mr. Emile Caillas as Secretary-General, in conjunction with the World Fair. The attendance was huge, with 636 participants. In the same period the International Apicultural Exhibition was held in Tervueren with 339 exhibitors from 10 European countries.

Today Apimondia brings together members of the beekeepers organisations from more than 115 countries worldwide. The total number of beekeepers, members of the international beekeeping associations, members of  the Apimondia is 3,548,863 people. Total number of professionals who are not beekeepers, but their professional activity is closely related to beekeeping (scientists apitherapist, teachers, traders, equipment manufacturers, manufacturers of medicinal products, manufacturers of veterinary medicines, representatives of travel agencies, representatives of government agencies, and others) and which are the part of Apimondia,  is about 15% from the number of beekeepers, members of the world of beekeeping associations.
(http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html)
The main strategy of the Apimondia is to create different instruments:

 1. The statutes voted during our General Assembly in Buenos-Aires (Argentina), September 2011, represent an important reform with the setting-up of five new "Regional Commissions" in addition to the seven existing "Scientific Commissions".
 2. A policy for urgent and less-urgent problems.
 3. Different Apimondia Working Groups (AWGs) with panels of scientists and technicians able to resolve beekeeping problems.
 4. Different Apimondia Digital Kits (ADKs), compilation of  PDF files with added value information.
 5. Better partnership with FAO and other UNO agencies (PNUD, UNIDO, etc.):
  • Re-instatementoftechnicalpartnership
  • Main objective mainstreaming of apiculture on UN technical agenda (policy-making, link between Governmental bodies and grass root level NGOs)
  • Preliminary negotiation and establishment of links with FAO technical Division(s)
  • COAG (FAO Committee on Agriculture)
  • Identification and definition of areas of competitive advantage
  • Main joint activities based on above
  • Role of Member Associations
  • Finalisation of Memorandum of Understanding
  • Possible stipulation of subsequent Letter(s) of Agreement on specific initiatives
  • Telefood
  • TecA (TechnologiesforAgriculture)
  • Etc.
 6. Collaboration with regional associations such as:
  • Apislavia
  • AAA (Asian Apicultural Association)
  • Balkan Beekeeping Federation
  • FILAPI (Iberico-Latino-Americano)
  • NordicBeekeeperAssociation
  • EBPA (European Professional Beekeepers Association)
  • ACBO (Association of Caribbean Beekeepers Organisations)
  • ArabBeekeepers’ Union
  • ApiTradeAfrica
  • Etc.
 7. Collaboration with entities such as:
  • CoLoss (Colony Losses Scientific Network)
  • IBRA (International Bee Research Association)
  • IHC (International Honey Commission)
  • HIPA (Association of Honey Importers)
  • FEEDM (Fédération Européenne Des Emballeurs Et Distributeurs De Miel = European Federation of Honey Packers and Distributors)
  • Etc.

http://apimondia2013.org.ua/en/about-the-congress/apimondia-federation.html

Recent and planned Congresses:
2001 Durban, South Africa
2003 Ljubljana, Slovenia
2005 Dublin, Ireland
2007 Melbourne, Australia
2009 Montpellier, France
2011 Buenos Aires, Argentina
2013 Kiev, Ukraine
2015 Deajeon, South Korea
2017 Istanbul, Turkey
2019 Montreal, Canada.


Категорія: 

Тег: