Міжнародна Співпраця

Апіславія - Загальна інформація

APISLAVIA

Apislavia - Federation of Beekeeping organizations, which is the legal successor of the Slavic Union of  beekeepers, based in Bulgaria in June 1910.

After creation of the Bulgarian Apicultural Union in 1899, leading figures began to discuss the possibility of developing international activities of the organization. During the celebration of the tenth anniversary of the Bulgarian Apicultural Union in 1909, were invited representatives of beekeepers of Russia, Czech Republic, Serbia, Moravia and Dalmatia.

In 1988, the chairman of the Union of Polish beekeeping Dr. Heinrich began work of restoring Slavic beekeeping organizations. In 1990, at the initiative of  Dr. Ostaha, in the center of the Polish Union of beekeeping - resort village “Kamiya” representatives of the Slavic countries beekeeping organizations met and discuss the possibility of recovery of the beekeeping union. This meeting was attended by representatives of  beekeepers from Poland and the Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Russia, Bulgaria and Hungary.

In 2010 in Varna (Bulgaria) hosted the XVIII Congress. Apislavia at that time included beekeeping associations from 15 countries: Belarus, Bulgaria, Hungary, Greece, Moldova, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine.

The organization has significantly expanded its borders since Turkey become a part of it in 2006 and Kazakhstan in 2012.


 

АПІСЛАВІЯ

Апіславія - Федерація бджільницьких організацій, яка є правонаступницею Всеслов'янської бджільницької спілки, заснованої в Болгарії в червні 1910 року.

Після створення Болгарського бджільницької спілки в 1899 році, керівники почали обговорювати можливість розвитку міжнародної діяльності цієї організації. Під час святкування десятирічного ювілею Болгарської бджільницької спілки в 1909 році були запрошені і присутні представники бджолярів Росії, Чехії, Сербії, Моравії і Далмації.

У 1988 році голова Польської бджільницької спілки пан Хенрі Остах почав діяльність по відновленню роботи слов'янської бджільницької організації. У 1990 р, з ініціативи пана Остаха, в центрі Польської бджільницької спілки – курортному селищі Камія була проведена зустріч представників бджільницьких організацій слов'янських країн для обговорення можливості відновлення бджільницької спілки. На цій зустрічі були присутні представники бджолярів Польщі, Чехії,  Словаччини, України, Росії, Болгарії та Угорщини.

У 2010 році у Варні (Болгарія) відбувся ХVIII конгрес. У Апіславіюна той час входили бджільницькі об'єднання 15 країн - Білорусь, Болгарія, Угорщина, Греція, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна.

Організація значно розширила свої кордони після прийняття до своїх лав - Туреччини в 2006роціта Казахстану в 2012році.


 

АПИСЛАВИЯ

Апиславия - Федерация пчеловодческих организаций, которая является правопреемницей Всеславянского пчеловодческого союза, основанного в Болгарии в июне 1910 года.

После создания Болгарского пчеловодческого союза в 1899 г., руководители начали обсуждать возможность развития международной деятельности этой организации. Во время празднования десятилетнего юбилея Болгарского пчеловодческого союза в 1909г были приглашены и присутствовали представители пчеловодов России, Чехии, Сербии, Моравии и Далмации.

В 1988 г. председатель Польского пчеловодчекого союза д-р Хенрих Остах начал деятельность по восстановлению работы славянской пчеловодческой организации. В 1990 г., по инициативе д-ра Остаха, в центре Польского пчеловодческого союза – курортном поселке Камияна была проведена встреча представителей пчеловодческих организаций славянских стран для обсуждения возможности восстановления пчеловодческого союза. На этой встрече присутствовали представители пчеловодов Польши, Чехии. Словакии, Украины, России, Болгарии и Венгрии.

В 2010 году в Варне (Болгария) состоялся ХVIII конгресс. В Апиславию на то время входили пчеловодные объединения 15 стран - Белоруссия, Болгария, Венгрия, Греция, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина.

Организация значительно расширила свои границы после принятия в свои ряды – Турции в 2006г и Казахстана в 2012.

Категорія: